Hieronder kunt u ons regionaal verkiezingsprogramma lezen, een programma waar wij de komende vier jaar voor willen gaan in Westfriesland. Voor en door inwoners van onze prachtige regio.

Het verkiezingsprogramma wat wij hierbij presenteren is geschreven zoals past bij de tegenwoordige tijd. Tegenwoordig gaat alles snel en is een groot deel van de bevolking dagelijks online op allerlei digitale platforms. Daarom komen wij met een zeer kort en overtuigend programma.

Waar we het ondernemersklimaat verbeteren

De VVD Westfriesland is trots op de ondernemers die wij rijk zijn. De afgelopen anderhalf jaar heeft corona ons laten zien dat een goede regionale- en lokale economie van groot belang is. Als het goed gaat met de ondernemers, dan gaat het goed met de regio. Een betere samenwerking met bijvoorbeeld de Westfriese Bedrijvengroep is belangrijk om het contact met de ondernemers in stand te houden. Op deze manier kunnen we zorgen voor een optimaal ondernemersklimaat in Westfriesland.

De afgelopen vier jaar is het startersloket Westfriesland doorontwikkeld, de bedrijventerreinen worden steeds beter bereikbaar (onder andere door de ingebruikneming van de Westfrisiaweg) en er zijn veel mooie bedrijven bijgekomen in de regio.

Een belangrijk aandachtspunt voor de VVD Westfriesland is om de komende periode de focus meer te leggen op het creëren van werkgelegenheid en het faciliteren van onderwijsplekken. Dit om ondernemers de kans te geven verder te groeien met hun onderneming en de inwoners meer werkgelegenheid en uitdaging te bieden.

De VVD wil:

 • Zoveel mogelijk dezelfde regels binnen de zeven gemeenten en het vermijden van onnodige regeldruk. Vanuit de overheid zijn ondernemers het beste geholpen met heldere en eenduidige regelgeving.
 • Bedrijventerreinen vitaal houden door goed onderhoud, goede bereikbaarheid en passende faciliteiten, zoals glasvezel en beveiliging. Wij benutten de financieringsmogelijkheden van de provincie maximaal en zetten hier een passende samenwerking op.
 • Meer maakindustrie aantrekken en faciliteren. We ondersteunen initiatieven voor innovatie en verduurzaming op het gebied van industrie.
 • Een basis leggen voor een intensievere en efficiëntere samenwerking tussen WerkSaam en de ondernemers. Iedereen die graag wil werken, moet kunnen werken. Het liefst in een omgeving die passend is, zodat men gemotiveerd blijft om te werken en er minder aanspraak wordt gemaakt op de bijstandsuitkering.
 • De agrarische sector in samenwerking met Greenport NHN, LTO Noord en ondernemers stimuleren en ontwikkelen, zodat onze lokale werkgelegenheid en het kenmerkende landschap behouden blijven. Wij willen ruimtelijk beleid aanpassen om nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken.
 • Bedrijven blijven stimuleren in het faciliteren van onderzoekplaatsen voor HBO-/WO-niveau. Wij zijn voor meer dependances van het HBO in de regio.
 • Toerisme stimuleren om de lokale economie meer kansen te bieden. Wij willen ruimte bieden aan initiatieven die het toerisme in onze regio bevorderen, mede door te investeren in toeristische trekpleisters zoals de havens en steden.

Waar we meer woningen bouwen

Een betaalbare woning vinden is in de huidige tijd een grote uitdaging geworden. In de regio hebben we te maken met woonplannen voor het binnenstedelijke, maar ook voor het buitenstedelijke gebied. Deze twee ambities krijgen bij ons beide aandacht.

Als VVD Westfriesland zijn wij voor meer bouwen in de regio, maar de realiteit kunnen we niet uit het oog verliezen. De grond wordt steeds schaarser en moet dus optimaal benut worden. De regionale samenwerking en de afspraken die tussen de gemeenten in Westfriesland zijn gemaakt bieden een goed startpunt dat verder uitgebouwd moet worden.

Naast de schaarste van bouwgrond zien we ook dat mensen steeds langer thuis of in een te grote woning blijven wonen. Veel senioren zouden graag ergens anders willen wonen, maar er is geen passend aanbod. De doorstroming stagneert door het ontbreken van bijvoorbeeld seniorenwoningen en/of levensloopbestendige woningen.

De leefbaarheid in de regio is belangrijk. Zaken als woonoverlast, veiligheid en de voorzieningen in de dorpen en wijken moeten voldoende aandacht krijgen. Wij zien leefbaarheid als een basisvoorwaarde. Veiligheid, bereikbaarheid en voorzieningen staan bij ons dus hoog op de agenda om de leefbaarheid zo optimaal mogelijk te maken.

De VVD wil:

 • Betaalbare koopwoningen en meer huurwoningen voor de middenklasse.
 • Stimuleren van de doorstroom op de woningmarkt door in overleg met marktpartijen en woningcorporaties te bepalen aan welk type woningen er behoefte is.
 • Aanpak van scheef wonen in de sociale huursector. Dit vergt een structurele aanpak vanuit de diverse coöperaties, dit willen we vastleggen in prestatieafspraken.
 • Eenduidig beleid in de handhaving van de regionale afspraken over de verhouding tussen sociale huur- en koopwoningen.
 • Minder drempels op de woningmarkt. Regionaal willen we uniforme voorwaarden voor de starterslening die vervolgens in de verschillende gemeenten in de regio ingezet kan worden.
 • Meer plekken voor nieuwbouw aanwijzen. Onze visie is dat gemeenten meer de verantwoordelijkheid hierover moeten krijgen. Als we als regio hier samen in optrekken, dan zijn we slagvaardiger richting de Provincie.
 • Investeren in kansrijke vormen van duurzame energie voor Westfriesland, om woningen en bedrijven op een verstandige manier te verduurzamen.
 • Leefbaarheid in de wijken door woonoverlast harder aan te pakken. Hierbij moet er meer sociale diversiteit in de wijken komen. Dit willen we bereiken door, indien mogelijk, een toetsing vooraf te doen. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan een screening van het overlastverleden.

Waar we mobiliteit en bereikbaarheid verbeteren

Voorwaarden voor bereikbaarheid zijn een goede infrastructuur en een soepele doorstroming om op tijd op het werk, bij familie of een andere bestemming te komen. Een goede bereikbaarheid betekent dat ondernemers hun producten snel op de plek van bestemming krijgen en dat toeristen weinig moete hoeven te doen om hun weg te vinden.

Niet alleen de doorstroming van het verkeer en de kwaliteit van onze infrastructuur zijn van belang, maar ook de veiligheid. Op lokaal niveau moet er voldoende aandacht blijven voor de verkeersveiligheid, ook in het kader van de leefbaarheid in de dorpen/wijken.

De VVD Westfriesland wil blijven investeren in auto-, spoor-, vaar- en fietswegen, waarbij de grootste knelpunten voorrang krijgen. Mensen moeten vanaf Enkhuizen/Hoorn sneller in Amsterdam of Alkmaar kunnen zijn met een goede aansluiting van de hoofdwegen in Westfriesland op deze infrastructuur. Steeds meer Westfriezen gebruiken het openbaar vervoer. Dit komt onder andere door kwaliteitsverbeteringen in de afgelopen jaren, zoals het streven dat er vaker een trein kan rijden waardoor reizigers minder lang hoeven te wachten en de drukte op de stations en in de treinen afneemt. Ook moet het gesprek op gang komen met de NS/ProRail over de verdubbeling van het spoor tussen Hoorn – Enkhuizen en het doortrekken van het spoor naar Lelystad.

De VVD wil:

 • Een betere aansluiting tussen de diverse OV-punten in de regio, dit geldt voor het OV naar de centra, wijken en bedrijventerreinen. Gemeenten gaan zienswijze aan provincie communiceren. Provincie gaat namelijk over ov-concessies.
 • Verbreding van de A7 van Purmerend tot en met afslag Hoorn-Noord.
 • Doortrekken van de Noord/Zuidlijn verder naar Hoorn.
 • Verbetering van de Oost-Westverbinding tussen Alkmaar, Enkhuizen en Lelystad. In dit kader willen we onder andere verdubbeling van de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Daarnaast moet het knooppunt bij Enkhuizen aangepakt worden voor een snellere verkeersdoorstroming en een betere verkeersveiligheid.
 • Betere fietspaden/verbindingen om het fietsgebruik te stimuleren en erin investeren.
 • Investeren in de verbetering van de parallel- en polderwegen, zodat er een snelle en veilige doorstroming van het agrarisch verkeer kan plaatsvinden.
 • Een goede samenwerking tussen de gemeenten onderling bij de wegenoverdracht van het Waterschap naar de gemeenten.
 • De vaarroutes vanaf het IJssel- en Markermeer naar de regio toegankelijk houden om de bereikbaarheid van de havens te verbeteren.

En waar we slim en realistisch omgaan met duurzaamheid

De VVD streeft naar een klimaatneutraal Westfriesland in 2050 en komt het klimaatakkoord van Parijs na. Fossiele energiebronnen worden vervangen door hernieuwbare. Dat zijn flinke veranderingen die om verstandige keuzes en draagvlak vragen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei en een fijn- en leefbaar Westfriesland.

Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, zorgen we ervoor dat inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan slimme energienetwerken waarbij huishoudens overtollige duurzame energie onderling kunnen delen. Het gasnetwerk behouden we voor de toekomst wanneer waterstof of groengas toegankelijk zijn.

De circulaire economie biedt grote kansen voor het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid. Westfriesland voert wat ons betreft een actief beleid om deze nieuwe sectoren te steunen. Wanneer het effectief bijdraagt aan milieu, de regionale- en lokale economie kopen we onze producten en diensten duurzaam en circulair in.

Het klimaat verandert in rap tempo, waardoor extremere weersomstandigheden onze regio zullen beïnvloeden. Dit door de stijging van het waterpeil of juist lange droogte en een te laag waterpeil. Hiervoor zijn passende maatregelen nodig als het verhogen van de van de capaciteit opvang regenwater, meer bomen en waterbuffers in bestaande- en nieuwe wijken.

De VVD wil:

 • De verduurzaming realiseerbaar houden voor de inwoners. Er moet zoveel mogelijk ruimte zijn om hierin als bewoner of ondernemer zelf de regie te nemen. Waar nodig wordt hulp geboden met bijvoorbeeld het Duurzaam Bouwloket
 • Inwoners en ondernemers centraal stellen waarbij ideeën en initiatieven voor lokale opwek en opslag van duurzame energie de ruimte krijgen. De oprichting van een Westfriese Energie Coöperatie waar bewoners lokaal kunnen participeren heeft hoge prioriteit. Hierdoor wordt duurzame energie betaalbaar en komt de winst ten goede aan de inwoners.
 • De verduurzaming stap voor stap uitvoeren en beginnen daar waar voldoende draagvlak voor is.
 • Alternatieve bronnen naast zon- en windenergie onderzoeken op haalbaarheid en toevoegen aan de energiemix. Voorbeelden van alternatieve energiebronnen zijn kernenergie en waterstof.
 • Geen kostbare (land)bouw- en natuurgrond opofferen voor duurzame initiatieven. Eerst benutten we de mogelijkheden in de woonwijken en op de industrieterreinen met zonne-energie. Wat VVD betreft komen er geen windmolens in Westfriesland of in het IJsselmeer en Markermeer.
 • Samenwerken en openstaan voor slimme- en innovatieve ideeën. Zo willen wij dat er één Westfriese procedure komt voor realisatie van isolatie, laadpalen en zonnecellen.