Coalitie Noord-Holland ‘Duurzaam doorpakken!’

geplaatst in: Nieuws | 0

Noord-Holland heeft een nieuwe coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. Het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ bevat ruim 200 miljoen euro aan nieuw beleid. De VVD levert twee gedeputeerden, namelijk de heer Cees Loggen (ruimte en woningbouw) en mevrouw Esther Rommel (natuur en landschap). De VVD Westfriesland gaat het coalitieakkoord aandachtig bestuderen.

Het akkoord is het begin van een nieuwe samenwerking tussen deze vier partijen. Samen willen zij zich sterk maken voor een duurzaam, bereikbaar, leefbaar en innovatief Noord-Holland. Het is een akkoord op hoofdlijnen; geen dik en dichtgetimmerd verhaal. Tijdens het formatieproces hebben burgers, maatschappelijke organisaties, andere overheden, het bedrijfsleven en ook de oppositiepartijen inbreng geleverd.

Westfriesland landschap
Westfries landschap

Een greep uit de plannen:

Meer woningbouw

De coalitie wil meer ruimte bieden aan gemeenten om te beslissen over woningbouw. Er kan een woonakkoord worden gesloten als blijkt dat er aantoonbare behoefte is naar nieuwbouw en de vraag hiernaar niet binnen de kernen van een dorp of stad kan worden gerealiseerd. De provincie gaat de gemeentes dan de ruimte geven voor de start van klimaatneutrale en circulaire woningbouwprojecten in landelijke gebieden, aan de randen van stads- en dorpskernen.

Duurzame verstedelijking en bereikbaarheid

De nieuwe coalitie wil de bouw van nieuwe, energieneutrale woningen aanjagen door woonakkoorden te sluiten met gemeenten. Er wordt 26 miljoen euro uitgetrokken voor openbaar vervoer, de aanleg van snelfietsroutes en fietsveiligheid.

Klimaat

De nieuwe coalitie gaat ambitieus aan de slag om de doelstellingen van Parijs te halen, werkt de daarvoor benodigde maatregelen uit in een routekaart en sluit samen met partners een energieakkoord. De focus ligt op zonne-energie. Gemeenten worden ondersteund om de capaciteit op daken maximaal te benutten. Ook wordt volop ingezet op energiebesparing en innovatie, zoals geothermie, waterstof en warmte-koudeopslag. Onder voorwaarden is ook windenergie mogelijk.

Leefbaarheid en economie

Er komt een Leefbaarheidsfonds van ruim 13 miljoen euro voor investeringen in verbetering van de luchtkwaliteit, het opruimen van asbest en geluidsschermen. Daarnaast wordt de handhaving van natuur- en milieunormen geïntensiveerd. Het nieuwe college investeert in duurzame, economische innovatie, de transitie naar een circulaire economie en een goede aansluiting tussen onderwijs en een inclusieve arbeidsmarkt. Voor het opknappen en verduurzamen van bedrijventerreinen komt 10 miljoen euro beschikbaar. Ten slotte investeert de nieuwe coalitie extra in rijksmonumenten, cultuureducatie, bibliotheken en (onderwater)archeologie.

Vitaal landelijk gebied

Voor klimaatadaptatie en om de natuur- en waterkwaliteit te verbeteren komt 35 miljoen euro beschikbaar. Daarmee krijgt het Natuurnetwerk Nederland en de biodiversiteit een flinke impuls: er komt 3.000 hectare nieuwe natuur bij. Om de bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan is maatwerk nodig. Ook komt er extra geld voor groene vrijwilligers en voor opvangcentra van wilde dieren. Ten slotte investeren wij 10 miljoen euro in ruimte voor rust en ontspanning in onze groene gebieden.

Gedeputeerden

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zal, naast commissaris van de Koning Arthur van Dijk (VVD) , bestaan uit zes gedeputeerden. GroenLinks draagt Zita Pels (onder andere financiën, circulaire economie, havens, cultuur, sport) en Edward Stigter (onder andere duurzame energie en klimaat) voor. De VVD draagt Cees Loggen (onder andere ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water) en Esther Rommel (onder andere natuur, landschap en bodemdaling) voor. Voor D66 en PvdA worden het respectievelijk Jack van der Hoek (onder andere economie, landbouw, recreatie en bestuurszaken) en Adnan Tekin (onder andere mobiliteit, Schiphol, leefbaarheid, gezondheid en milieu).