Westfriesland beter bereikbaar door rijksplannen

geplaatst in: Nieuws | 0

Na jaren van verkenning en lobbyen is er nu meer bekend over de rijksplannen voor het traject Amsterdam-Hoorn. Er worden concrete stappen gezet voor onder andere de verbreding van de A7 en daarmee een betere bereikbaarheid van Westfriesland. De VVD Westfriesland is blij dat dit belangrijke punt uit het regionaal verkiezingsprogramma wordt gerealiseerd. De verbreding van de A7 van Purmerend tot Hoorn zorgt ervoor dat Westfriezen sneller op het werk en thuis zijn.

Toenmalig minister Schultz van Haegen heeft op 26 februari 2015, conform de spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en de Tracéwet, de startbeslissing genomen voor de MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn (CAH). Van 2015 tot en met 2019 is de verkenning uitgevoerd, opgedeeld in een analysefase, een beoordelingsfase en besluitvormingsfase. De corridorstudie is breder dan infrastructurele maatregelen aan de A7-A8. In de studie is ook onderzocht op welke wijze de bereikbaarheid met andere middelen is te verbeteren, wat heeft geresulteerd in een multimodaal maatregelenpakket.

Voorkeur

In maart 2019 is een voorkeursalternatief gekozen voor de maatregelen aan de route Amsterdam-Hoorn. In de corridorstudie is opgenomen dat de A7 bij Hoorn tussen de afslag Avenhorn en Hoorn-noord spitsstroken krijgt. De gemeente Hoorn en de regio dragen bij en verlenen medewerking aan de corridorstudie. Deze medewerking bestaat uit verlening van benodigde vergunningen en aanpassingen aan het onderliggend wegennetwerk. Ook zijn afspraken gemaakt voor het opstellen en uitwerken van maatregelen uit het multimodale maatregelenpakket. Dit zijn afspraken op het gebied van vervoersmanagement, carpoolplaatsen en een verbeterslag bij andere vervoersmodaliteiten, te weten fiets en openbaar vervoer.

Het voorkeursalternatief corridorstudie Amsterdam – Hoorn is gekozen. Daarmee is duidelijk op welke manier de bereikbaarheid van  Westfriesland wordt verbeterd. Het pakket aan maatregelen zorgt voor een snellere verbinding tussen Westfriesland en Amsterdam met auto, fiets en trein, naast verbeterde overstapmogelijkheden.

Overeenkomst

In het derde kwartaal van 2019 wil de minister het voorkeursalternatief vaststellen. Tegelijkertijd wordt dan ook de Bestuurlijke Overeenkomst (BOK) getekend. In deze BOK staan afspraken tussen overheden en samenwerkingsorganen om de realisatie van de maatregelen van het Multimodaal mobiliteitspakket succesvol en binnen de overeengekomen tijdsplanning mogelijk te maken. Verschillende Westfriese gemeenten tegen deze overeenkomst. Ondertekening van de BOK draagt bij aan de verbetering van de economische concurrentiepositie en bereikbaarheid van Westfriesland.

Maatregelenpakket

De rijksplannen bestaan uit meerdere maatregelen: infrastructureel, inpassingsmaatregelen, fietsinfrastructuur, werkgeversaanpak korte termijn, spoorinfra Hoornse Lijn, werkgeversaanpak lange termijn en carpoolplekken ten behoeve van het ontlasten van de spitsstroom A7 – A8.

Aan het traject A7 – A8 worden infrastructurele maatregelen getroffen ten behoeve van de doorstroming. Tussen Hoorn-Noord (N307) en de afslag Avenhorn komt in beide richtingen een extra spitsstrook. De A7 bij Purmerend wordt uitgebreid naar drie rijstroken en knooppunt Zaandam wordt omgebouwd. De A8 wordt tussen het knooppunt Zaandam en Coenplein in beide richtingen uitgebreid naar vijf rijstroken.

Voor de regio is het van belang dat de doorstroming op het wegennet bij de aansluiting Hoorn van de A7 richting Hoorn verbeterd wordt. Dit wordt gedaan door aanpassing van de turborotonde Hoorn op de Provincialeweg en de bijbehorende fietsinfrastructuur. De rotonde die tussen de A7 en de turborotonde ligt wordt ook aangepast.

De fietsroute tussen Purmerend en Hoorn wordt opgewaardeerd tot regionale fietsroute.

Treinen

Een belangrijk onderdeel van de rijksplannen is het optimaliseren van het gebruik van de spoorlijn Amsterdam-Enkhuizen. Hiervoor wordt een werkgroep ingesteld. Concrete maatregelen die direct worden getroffen zijn het plaatsen van aftellers, een hulpmiddel voor conducteurs om stipt op tijd te vertrekken, het opheffen van de snelheidsbeperking tussen Zaandam en Zaandam Kogerveld en het verhogen van de snelheid tussen Hoorn en Enkhuizen.

Er wordt onderzocht hoe de carpoolplekken kunnen worden uitgebreid. Dit ten behoeve van het ontlasten van de spitsstroom van A7 en A8. Het gaat om A7: afslag 8 Hoorn (terrein McDonalds) en A7: afslag 7 Hoorn-Avenhorn (buurtschap De Hulk)

Ambitieuze aanpak

Op 19 juni jl. werd de Ontwerp Structuurvisie en de planMER ter inzage gelegd. Al dan niet aangepast op basis van de zienswijze maakt de minister het voorkeursalternatief, de ontwerp Structuurvisie en de planMER in het derde kwartaal van 2019 definitief. Ook wordt dan de Bestuurlijke Overeenkomst in Westfriesland getekend. Daarna start de uitwerkingsfase van de plannen. Als de uitwerking vooruitstrevend zou men eind 2021 al kunnen starten met de daadwerkelijke uitvoering.

De VVD Westfriesland is blij met de ambitieuze aanpak van de rijksoverheid en ziet nu concrete plannen die uitvoerbaar zijn. “We gaan nu echt beginnen, Westfriesland wordt beter bereikbaar en aantrekkelijker als vestigingsgebied,” aldus het bestuur. Het thema bereikbaarheid was een van de drie speerpunten uit het regionaal verkiezingsprogramma van de VVD. Op www.corridoramsterdamhoorn.nl en www.platformparticipatie.nl is informatie te vinden over de corridorstudie en de rijksplannen.