VVD Westfriesland pleit voor een herkenbare, koersvaste en liberale VVD

geplaatst in: Nieuws | 0

Het Lokaal Netwerk VVD Westfriesland zal op het congres van 19 november a.s. een motie indienen met een oproep aan de landelijke Kamerfractie om het partijprofiel aan te scherpen. Mede-ondertekenen kan hier. Initiatiefnemer Mark Raat: “Onze partij lijkt na twaalf jaar regeren murwgebeukt. Dat is grotendeels te wijten aan het laten vervagen van de traditionele ideologie en partijprincipes. Daardoor kon het gebeuren dat de VVD in het kabinet nu op diverse thema’s links-progressief beleid uitvoert. Ook is het overheidsdenken in de partij geslopen: de reflex dat de staat ieder denkbaar leed moet voorkomen en oplossen. Dit moet veranderen. Wij moeten weer de club worden voor de hardwerkende en ondernemende Nederlanders. Daarom pleit deze motie voor een herkenbare, liberale en koersvaste VVD. Het is nodig onze ideologie te herwaarderen en actief uit te dragen in woord en daad.”

Dat doen we aan de hand van de volgende punten:

  1. De motor van welvaart is werk, ondernemerschap en economische groei.
  2. Eigen verantwoordelijkheid als kernwaarde.
  3. Werk moet lonen.
  4. Ondernemers krijgen de ruimte.
  5. De overheid ondersteunt waar nodig, maar vertrouwt op innovatiekracht en oplossingsgerichtheid van burgers.
  6. Bij begrotingstekorten eerst zoeken naar bezuinigingen.
  7. Proportionele vluchtelingenopvang, gekoppeld aan werk.
  8. Duurzaamheidsmaatregelen komen ten gunste van huishoudens.
  9. Prioriteit voor veiligheid, mobiliteit, eigenwoningbezit en lage belastingen.

Ook wordt de nieuwe voorzitter opgeroepen een traject te starten tot herwaardering van de traditionele, liberale partijprincipes. Leden en afdelingen die de motie willen ondersteunen kunnen zich aanmelden als mede-ondertekenaar via deze link. Inmiddels hebben er al ruim 160 VVD’ers mede-ondertekent. Een uitgebreide inhoudelijke motivatie van de motie leest u onder de foto.

Op weg naar een herkenbare, liberale en koersvaste VVD.

Beste partijgenoten,

Inmiddels is de VVD al twaalf jaar de grootste partij in de Tweede Kamer. Dat is een bijzondere prestatie in een land waar sociaaldemocraten en confessionelen ruim een eeuw het Torentje afwisselden. Na de historische verkiezingszege van 2010 kregen we het vooruitzicht van lagere belastingen en een betaalbaar, effectief staatsapparaat. Het perspectief van een Nederland waarin werken voor iedereen loont en ondernemerschap zich uitbetaalt. Toch is van die mooie verwachtingen helaas weinig uitgekomen. De belastingen en overheidsuitgaven zijn substantieel gestegen en het landsbestuur straalt machteloosheid uit.

Nieuw elan

Dit kan zo niet verder: het is tijd voor actie en nieuw elan. De verkiezing van de nieuwe voorzitter, voorgedragen door de leden, is een goede eerste stap. Velen zien met lede ogen aan hoe een kabinet met de VVD als grootste partij, en de Kamerfractie in zijn kielzog, de uitdagingen te lijf gaat. Zo gaat de koopkrachtcompensatie gepaard met belastingverhoging; blijft het personeelstekort onopgelost omdat extra werken nog altijd onvoordelig is; kenmerkt de stikstofcrisis zich door technocratisch beleid; en gaat men de onbeheersbare asielinstroom en het huizentekort te lijf met louter symptoombestrijding.

De prijs van regeren

Natuurlijk is dat niet allemaal de schuld van de VVD. Regeren is immers samenwerken en worstelen met de werkelijkheid. Evenwel moeten wij kritisch in de spiegel kijken: onze partij heeft in het huidige en vorige kabinet grote concessies gedaan aan de eigen principes. Hierdoor kon het gebeuren dat de links-progressieve tekentafelagenda van D66 domineert op thema’s als inkomen, klimaat en immigratie. Ook is het overheidsdenken van de sociaaldemocratie in de partij geslopen: we zien dat terug in de reflex dat de staat ieder denkbaar leed moet voorkomen en oplossen.

Zorgen over de toekomst

Uiteraard zijn sommige koopkrachtmaatregelen gezien de buitengewone omstandigheden legitiem, maar het begrotingstekort en de staatsschuld lopen enorm op. Bovendien financieren werkenden en ondernemers via lastenverzwaring een sigaar uit eigen doos. In de laatste Troonrede en Miljoenennota komt het woord ‘bezuiniging’ welgeteld nul keer voor. We moeten de vraag stellen waarom de VVD accepteert dat ondernemers steeds weer opdraaien voor de Haagse spilzucht. Het is onvoldoende om die kritiek continu te beantwoorden met het grijsgedraaide bandje dat ‘we verantwoordelijkheid moeten nemen’.

Economische groei is welvaart

Hoe bijzonder de omstandigheden ook zijn, de VVD mag niet accepteren dat de linkse obsessie van het gratis geld de nieuwe norm wordt. De welvaart van onze verzorgingsstaat bestaat vanwege een bloeiend bedrijfsleven dat voorziet in banen. Met het surplus van economische groei helpen we anderen die het, om wat voor reden dan ook, niet op eigen kracht redden. Sociale voorzieningen zijn hard nodig, maar het is en blijft een schande dat een bijstandsmoeder met twee kinderen meer dan modaal moet gaan verdienen om er per maand een paar tientjes op vooruit te gaan.

De liberale beginselen

Met de Provinciale Statenverkiezingen in aantocht moet de VVD heel hard werken aan de eigen geloofwaardigheid voor de rechts-georiënteerde kiezer. Om de grootste partij te blijven zijn we de afgelopen jaren teveel van ons eigen pad afgeweken. Tegelijkertijd is de partij haar ideologie gaan modelleren naar de persoonlijkheid van de voorman. Daardoor versmalde de inhoud tot kolderiek tafereel met een kwetsbaar vaasje en holle frasen over een gaaf land en optimisme. Ondertussen verlieten  enkele kleurrijke VVD’ers de Kamer (types als Zijlstra, Dijkhoff, Elias, Azmani, Ten Broeke), waardoor de partij steeds meer een one man show werd. Wat onze ideologie tegenwoordig inhoudt en waar wij voor staan is onduidelijk.

VVD’er zijn is een mindset

Hoewel wij nooit een club zijn geweest van intellectuele scherpslijperij, academisch debat of verheven vergezichten – is toch vrij helder wat ons liberalisme inhoudt. VVD’er zijn is een mindset. Wij zijn gehecht aan vrijheid en trots op een zekere zelfredzaamheid. Wij weten dat je een euro eerst moet verdienen voordat je hem kunt uitgeven. Wij delen ons geloof in eigen verantwoordelijkheid, onze scepsis over de maakbare samenleving en onze gezonde argwaan over het probleemoplossend vermogen van de overheid. Wij willen anderen helpen, maar hebben weinig op met slachtofferschap en identiteitspolitiek.

Een herkenbare VVD

Als wij onze liberale mindset naleven zal de VVD weer de club worden waar de hardwerkende Nederlanders en ondernemers zich thuis voelen. De partij voor iedereen die de staat ziet als een springplank en vangnet, maar niet als een geluksmachine. Voor iedereen die vindt dat duurzaamheid belangrijk is, maar de miljarden liever uitgeeft aan kostenbesparende maatregelen voor huishoudens dan aan gesubsidieerde windmolens. Voor iedereen die snapt dat een rijk en welvarend land ook vluchtelingen vanuit gevaar voor hun eigen leven moet opvangen, maar wel proportioneel en gericht op werk en snelle integratie.

Onze kiezers bereiken

Sinds de Fortuynrevolte zit er rechts van het midden een grote kiezersgroep die verweesd van de ene naar de andere partij hopt. Dit zijn eigenlijk onze kiezers. Zij zitten niet verlegen om de PVV met een linkse sociaaleconomische agenda en ridicule ideeën als een ‘kopvoddentaks’ en Koranverbod. Ook niet om een staatsondermijnend FvD. Wat zij nodig hebben is een VVD die herkenbare liberale thema’s als economie, veiligheid, mobiliteit, lage belastingen en een effectieve overheid uitdraagt in woord én daad. Vooral buiten de grote steden stappen partijen als JA21 en BBB straks in het gat dat de landelijke VVD heeft gecreëerd.

Geloofwaardigheid

En de VVD-leden, zij ploegden voort. Vele vertegenwoordigers in de provincies en gemeenten ondergaan de kritiek van afgehaakte kiezers met pijn in het hart. Alsof zij verantwoordelijk zijn voor het feit dat hun Haagse partijgenoten zoveel verkiezingsbeloften breken en uitblinken in het opvoeren van platitudes. Zij zijn moedeloos van VVD-bewindspersonen die jaren achtereen de asielcrisis verergeren, de agrarische sector voor het blok zetten en de lasten verhogen. De raadsverkiezingen in maart waren een voorteken van electoraal verval, met het laagste percentage kiezers sinds 1970. Maar in plaats van enig schuldbewustzijn of gevoel van urgentie klopte de partij zich triomfantelijk op de borst met de illusie van een goed resultaat.

Geloof in de kracht van het liberalisme

Hoe nu verder? De VVD moet weer de traditionele en realistische centrum-rechtse koers varen. We moeten het liberalisme weer op het schild hijsen: trots zijn op ons geloof in vrijheid, eigen verantwoordelijkheid, ondernemersgeest en innovatie. Vertrouwen in economische groei als motor van welvaart. Het individu weer op één zetten en mensen de ruimte geven, want zelfredzame individuen zijn solidair met anderen, zolang hun belastinggeld maar terechtkomt bij degenen die het écht nodig hebben.

De ideologie herwaarderen

Onze ideologie herwaarderen is geen reactionaire hang naar het verleden, want juist het liberalisme vertegenwoordigt vernieuwing. De kersverse voorzitter kan een leidende rol nemen in het debat over de precieze invulling van het VVD-liberalisme anno nu. Een negental kernpunten, verwoord in een motie voor het Najaarscongres, dienen daarbij als richtsnoer. In de kern gaat dit over het maken van een principiële keuze: stop met vissen in de vijver van het politieke midden en keer terug op het oude nest. Doet u mee? Ga naar het congres op 19 november en stem voor een herkenbare, liberale en koersvaste VVD!
Houd vvdwestfriesland.nl in de gaten voor meer info. Aanmelden als mede-ondertekenaar kan via deze link.

Mark Raat, Medemblik (afdeling Westfriesland)